Strategie:

 • Ekonomický profit zákazníků
 • Vysoký zdravotní status plemenných zvířat
 • Vysoký potenciál plodnosti rodičovské generace prasnic
 • Výborná mléčnost a schopnost odchovávat velký počet selat
 • Funkční exteriér plemenných zvířat a odolnost
 • Flexibilita k požadavkům cílových zákazníků ve volbě terminální pozice kanců
 • Maximalizace růstové schopnosti vykrmovaných zvířat
 • Důraz na optimální
  zmasilost prasat ve výkrmu ve vztahu k minimalizaci konverze krmiva
 • Důraz na uniformitu jatečních prasat


Genetický program chovu prasat CBS - Czech Breeding Services s.r.o. je tvořen 5 šlechtitelskými chovy na farmě Bouzov-Podolí a jedním šlechtitelským chovem na farmě Žirovnice – Cholunná.


Genetické centrum prasat Bouzov - Podolí

 

Podolí, 783 25 Bouzov

tel.: +420 585 346 249


bouzov podoli

 

Videa z chovu

▶︎ Inseminace prasnic▶︎ Stáj pro jalové a březí prasnice▶︎ Porodna▶︎ Předvýkrm▶︎ Odchovna prasniček a kanečků


Šlechtitelský chov prasat Žirovnice - Cholunná

Cholunná 394 68

tel.: +420 606 714 102


farma Žirovnice-Cholunná2

 

 

 


Proces šlechtění působí v režimu národního programu ČR pod metodickým vedením Svazu chovatelů prasat Čech a Moravy. Všechna plemenná prasata jsou vedena v oficiální plemenné knize ČR. Zároveň je využívána úzká spolupráce s francouzským národním programem, konkrétně s firmou NUCLEUS. Systém selekce se tak stává velice progresivní díky velké selekční základně a zároveň flexibilní díky zapojení do tuzemského šlechtění.Při selekci je využívána nejmodernější metoda výpočtu plemenných hodnot BLUP animal model. Technická data reprodukce a testace užitkových vlastností jsou každý týden posílána ke zpracování centrálním počítačem. Zároveň jsou generovány každý týden aktuální plemenné hodnoty evidovaných plemenných kanců, prasnic a potomstva. V systému šlechtění jsou využívány poznatky molekulární genetiky. Díky spolupráci s laboratoří LAMGEN při Ústavu genetiky MU v Brně jsou stanovovány za účelem selekce vybrané genetické markery a mikrosatelity pro ověřování paternity počítačem určených zvířat.Velký důraz v celém procesu je kladen na zdravotní status. Všechny subjekty CBS - Czech Breeding Services s.r.o. jsou zapojeny do oficiálního zdravotního programu Svazu chovatelů prasat. V rámci tohoto programu je prováděn pravidelný a nezávislý monitoring produkčních nákaz. Všechny šlechtitelské chovy jsou certifikovány jako prosté: Dyzenterie prasat, Atrofické rhinitidy prasat, Actinobacilové pleuropneumonie prasat, Enzootické pneumonie prasat, PRRS.


 

Šlechtění mateřských plemen

Plemeno LARGE WHITE a LANDRASE francouzské provenience.


▶︎ LARGE WHITE▶︎ LANDRASE
BU_02 - bílé ušlechtilé (Large White)

 • velký rámec
 • vysoký počet narozených selat ve vrhu
 • výborná mléčnost matek
 • vynikající mléčné lišty
 • vysoký počet odstavených selat
 • snadný nástup říjí
 • vysoká obrátkovost (počet vrhů za rok) a krátké mezidobí
 • potenciál odstavovat nad 30 selat na prasnici a rok

HDD 53 - landrase

 • velký rámec
 • velmi dobrá plodnost
 • výborná mléčnost matek a utváření struků
 • snadný nástup říjí
 • vysoká obrátkovost (počet vrhů za rok) a krátké mezidobí

Plemeno LARGE WHITE (bílé ušlechtilé) a LANDRASE jsou, v rámci systému CBS - Czech Breeding services s.r.o., šlechtěny pod národním programem Svazu chovatelů prasat. Oba šlechtitelské chovy mají nejvyšší statuty plemenářské práce – „nukleové chovy“. Navíc je prostřednictvím kooperace s firmou NUCLEUS aktivně využíván nejlepší genofond „superplodných“ zvířat z francouzského národního programu.

V této zemi se začalo s aktivní selekční prací na „superplodnou“ linii nejdříve. Po dosažení vysokého počtu selat ve vrhu se pozornost šlechtění obrátila také k počtu a kvalitě struků, které jsou jednou ze silných stránek této genetiky.

V posledních letech se nadále udržuje selekční tlak na počet živě narozených selat. Nicméně obrací se také pozornost na jejich kvalitu prostřednictvím systému individuálního zjišťování porodní hmotnosti. Cílem je vysoký počet dostatečně velkých a vyrovnaných selat.

Dalším výzvou v procesu šlechtění jsou tzv. autonomní prasnice. To znamená prasnice, které mají bezproblémový porod (bez asistence), dobrou mléčnost a odstaví bez komplikací vysoký počet velkých selat. Sledují se takové vlastnosti jako: délka porodu, snadnost porodu  - nutnost asistence při porodu nebo po něm, mateřské chování (např. nepřípustná je agresivita, požadovaná je klidná povaha…). Celý systém odráží požadavek trhu na výkonný a samostatný genofond, který nevyžaduje mnoho lidské práce, přehnané využívání kojných prasnic nebo mléčných náhražek.

Rozložení selekčního tlaku u mateřských plemen - Francie

V rámci národního programu ČR se také pracuje na „superplodné linií“. Registrují se všechny výše uvedené informace.

CBS - Czech Breeding services s.r.o., v rámci svého šlechtitelského programu, se zaměřuje na uvedenou selekci, implementuje a rozšiřuje popsaný systém tvorby výkonných a autonomních prasnic prarodičovské a rodičovské generace. Vše doplňuje vlastními doporučeními k výživě nabízené genetiky tak, aby byl maximálně realizován její potenciál.

Doprovodným a důležitým znakem je mezidobí (období od porodu do porodu), které je základem vysokého průměrného počtu vrhů na prasnici za rok. Skloubením selekce na plodnost, mezidobí, optimální výšku špeku a zákazu používání hormonální indukce říjí, je dosaženo dobré „říjivosti“ plemenných prasniček a prasnic po odstavu.

Pozornost je věnována dostatečné „odstavové hmotnosti selat“ a to prostřednictvím tzv. mléčnosti, tedy hmotnosti vrhu v 21.dnech stáří selat. Mléčnost nabývá v poslední době ve šlechtění stále silnější pozici. Vypovídá o schopnosti prasnice vyprodukovat dostatečné množství mléka, ale také dostatečného příjmu krmné směsi během vrcholné laktace. Výsledkem je dobrá hmotnost selat při odstavu, která je základem úspěšného zvládnutí procesu odstavu a další dynamiky růstu.

Tato cílevědomá a systematické práce vede k tomu, že nejlepší podniky, které využívají tuto genetiku, odstavují přes 30 selat na prasnici a rok (při kapacitě chovu i několik tisíc prasnic), respektive nad 34 selat (při kapacitě několik stovek prasnic).

Dalším selekčním parametrem v tzv. testu vlastní užitkovosti je optimální růstová schopnost a stabilizace výšky hřbetního tuku, při dostatečné hloubce nejdelšího zádového svalu (MLD).

Nemalá pozornost v procesu šlechtění se věnuje tzv. funkčnímu exteriéru, se zaměřením na korektní utváření končetin a mléčných lišt.


Šlechtění otcovských plemen

Ve šlechtění otcovských plemen je kladen největší důraz na vynikající růstovou schopnost a zmasilost plemenných zvířat. Obě dominantní vlastnosti jsou testovány v rámci metodiky národního programu. Ke zjišťování zmasilosti, tedy výšky špeku a hloubky zádového svalu, je využíván ultrazvukový přístroj (stejně jako u mateřských plemen). Ze strany francouzské selekce jsou dále šlechtěny: kvalita masa, výtěžnost, příjem a konverze krmiva.

▶︎ Otcovský LARGE WHITE francouzské provenience▶︎ PIETRAIN francouzské provenience▶︎ DUROC francouzské provenience


 

06


Terminální kombinace kanců

▶︎ GENMAXIM SL 48▶︎ GENMEAT - PIETRAIN▶︎ GENPROGRES SL 34▶︎ GENVITAL Dc; SL38